Historia Oddziału

Przed zorganizowaniem Oddziału SIMP w Piotrkowie Trybunalskim, Koła Zakładowe SIMP z Piotrkowa i przyległych miast działały w ramach Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Łodzi. Wykorzystując nowy podział administracyjny kraju, w 1975 roku grupa simpowców podjęła inicjatywę, w wyniku której Zarząd Główny SIMP pismem z dnia 24 grudnia 1975 roku powołał Komisję Organizacyjną OW SIMP w Piotrkowie Trybunalskim. Komisja na zebraniu organizacyjnym ukonstytuowała się w następującym składzie :
Jerzy Starostecki – Przewodniczący
Maria Kucharska – z-ca Przewodniczącego
Stanisław Kochnio – Sekretarz
Tadeusz Wdówik – Skarbnik
Stan organizacyjny SIMP w tym czasie na terenie byłego województwa piotrkowskiego przedstawiał się następująco : 9 Kół Zakładowych zrzeszających 372 członków:
w Piotrkowie Tryb. – 4 koła
w Radomsku – 3 koła
w Tomaszowie Maz. – 1 koło
w Niewiadowie – 1 koło
W wyniku aktywnej pracy Komisji Organizacyjnej, przy zaangażowaniu szerokiego grona członków SIMP na terenie byłego województwa, w kierunku rozwoju Stowarzyszenia, Zarząd Główny SIMP powołał z dniem 1-go maja 1976 roku Oddział Wojewódzki SIMP w Piotrkowie Trybunalskim. I-sze Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP na którym wybrano nowe władze Oddziału zwołano w dniu 21 października 1976 roku.

Na przestrzeni 27 lat w Oddziale zorganizowano 23 Koła o różnym czasokresie istnienia, oraz 2 sekcje naukowo techniczne. Największą ilość członków SIMP odnotowano w 1980 roku – 871 osób.
Należy tutaj wspomnieć o kolegach, którzy działając w kołach SIMP wnieśli duży wkład w zorganizowanie i pracę Oddziału. Niektórzy z nich działają w Stowarzyszeniu do dziś, inni odsunęli się od codziennej działalności, wielu z przyczyn niezależnych od siebie.
Na terenie Piotrkowa działały Koła SIMP :
* Koło Zakładowe przy Fabryce Maszyn Górniczych „PIOMA”
* Koło Zakładowe przy Fabryce Maszyn Szklarskich „VITROMA”
* Koło Zakładowe przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego „PZL-ZSM”
* Koło Zakładowe przy Piotrkowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych „WUTECH”
* Koło Zakładowe przy Spółdzielni Inwalidów „TELSIN”
* Koło Zakładowe przy Fabryce Okuć Budowlanych „METALPLAST”
* Koło przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
* Koło przy Biurze Projektów Maszyn Szklarskich
* Koło Terenowe
* Koło Seniorów
Do wyróżniających należą koledzy: Jerzy Starostecki, Stanisław Kochnio, Tadeusz Wdówik, Jerzy Kropidłowski, Jan Chodzicki, Józef Harastowicz, Stanisław Borkowski, Józef Dyguda, Jan Pabis, Marek Jędrych, Marian Werk, Bolesław Wnuk, Feliks Ortyl, Zbigniew Węgorzewski, Mirosław Szajewski.

Na terenie Bełchatowa działały Koła Zakładowe SIMP przy :
* Elektrowni Bełchatów
* „INSTAL”-u
* Zakładzie Usług Transportowych „TRANSBUD”
Wśród wielu działaczy z Bełchatowa wyróżnić należy kolegów : Alfonsa Górnego, Adama Piątka, Wiesława Nowaka, Henryka Szamburskiego, Andrzeja Klimę i Wojciecha Górniaka.

Na terenie Radomska działały Koła Zakładowe przy :
* Zakładach Przemysłowych „Komuna Paryska”
* Fabryce Maszyn „Radomsko”
* Fabryce Mebli Giętych „FAMEG”
* Wytwórni Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL”
* Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
* Technikum Mechanicznym
Wśród wielu działaczy z Radomska wyróżnić należy kolegów : Andrzeja Sankowskiego, Marię Kucharską, Henryka Zawadzkiego, Ryszarda Rybaka, Krzysztofa Piotrowskiego, Tadeusza Rudka, Czesława Łanika, Ryszarda Rzymskiego i Adama Roczka.

W Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano dwa Koła SIMP :
* Koło Zakładowe przy Drukarni
* Koło Zakładowe przy Tomaszowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych „WUTECH”
W pracy stowarzyszeniowej wyróżnili się koledzy : Henryk Anczarski i Zbigniew Pietruszczak.

Na terenie Niewiadowa w Kole Zakładowym SIMP przy ZSPiT „Predom – Prespol” działali koledzy : Marek Jankowski, Tomasz Główczyński i Stanisław Karga.

W Koluszkach w Kole SIMP przy Technikum Mechanicznym działał kol. Mieczysław Zarzycki.

Dużą pomoc w początkowym okresie działalności byłego Oddziału Wojewódzkiego okazał nam Zarząd Główny SIMP, a szczególnie kol. Kazimierz Wawrzyniak. Zarząd Wojewódzki w Łodzi udzielił nam wielu dobrych rad, i tu należy przypomnieć kol. Michała Wieromieja i kol. Jerzego Siejkę. W późniejszym czasie ściśle współpracowaliśmy z Oddziałem Warszawskim i kol. Antonim Kołakowskim, oraz z Makroregionem Środkowym SIMP. Pomocy udzielał nam też były Oddział Wojewódzki NOT w Piotrkowie, między innymi kol. Jerzy Kasperczyk.

W początkowym okresie istnienia Oddziału Wojewódzkiego SIMP jednym z kierunków działania organizacyjnego był rozwój szeregów SIMP-owskich i kształtowanie się form działalności społecznej. Wzrastała ilość Kół Zakładowych i członków SIMP. Organizowane były różne formy współzawodnictwa, a SIMP miał stać się organizacją masową.

Merytoryczna działalność Oddziału ukierunkowana była na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz propagowanie działalności SIMP-owskiej wśród kadry zakładów produkcyjnych, jak również wspieranie ruchu racjonalizatorskiego. Organizowane były, najczęściej przez Koła Zakładowe narady i odczyty, konferencje techniczne i wystawy, konkursy i wyjazdy techniczne. Często była to również forma spotkań koleżeńskich. Działalność ta miała istotny wpływ na integracje środowisk technicznych w zakładach pracy i propagowanie SIMP-u jako liczącej się organizacji społecznej. Przykładowo kojarzone z SIMP-em w zakładach były wyjazdy na targi techniczne (M.T.P. i inne). Po 1990 roku ilość tego rodzaju imprez drastycznie zmalała. W sposób oczywisty miały na to wpływ zmiany gospodarczo – strukturalne, brak środków finansowych i inne traktowanie kadry techniczno – inżynierskiej w zakładach pracy, w szczególności w firmach stanowiących już własność prywatną.

Funkcję Prezesa Oddziału pełnili:
– 1976 – 1990 kol. Jerzy Starostecki (4 kadencje)
– 1990 – 1994 kol. Jerzy Kropidłowski
– 1994 – 1998 kol. Adam Piątek
– 1998 – 2002 kol. Wojciech Dratwa
– 2002 – 2022 kol. Edward Midera (5 kadencji)
– 2022 –          kol. Stanisław Tazbir
Funkcję Sekretarza pełnili:
– 1976 – 1988 kol. Stanisław Kochnio (3 kadencje)
– 1988 – 1998 kol. Józef Harastowicz (3 kadencje)
– 1998 – 2002 kol. Witold Merk
– 2002 – 2014 kol. Czesław Nitecki (3 kadencje)
– 2014 – 2022 kol. Aleksander Głowacki (2 kadencje)
– 2022 –          kol. Sławomir Ferenc

Funkcję Skarbnika pełnili:
– 1976 – 1990 kol. Tadeusz Wdówik (4 kadencje)
– 1990 –          nadal kol. Marek Potrzebowski

W 1998 roku Oddział Wojewódzki SIMP przyjął nazwę Oddział Piotrkowski SIMP.

Oddział prowadzi kronikę.