Inf. ogólna    Zarząd   Historia  

Informacje ogólne

Nasza siedziba w FSNT NOT

Nasza siedziba w FSNT NOT


      Oddział Piotrkowski SIMP swoim działaniem obejmuje teren byłego województwa piotrkowskiego tj. powiaty piotrkowski grodzki i ziemski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański i tomaszowski. W chwili obecnej w jego ramach działają 4 koła (w tym dwa szkolne) i 2 sekcje naukowo techniczne.
Na dzień 31.12.2002 roku liczył 239 członków, w tym 142 inżynierów.
Na dzień 31.12.2003 roku liczył 262 członków (przyrost o 23osoby), w tym 152 inżynierów. Kobiet 43.
Na dzień 31.12.2004 roku liczył 270 członków (przyrost o 8 osób), w tym 161 inżynierów. Kobiet 44.
Na dzień 31.12.2005 roku liczył 273 członków (przyrost o 3 osoby), w tym 148 inżynierów. Kobiet 46.
Na dzień 31.12.2006 roku liczył 265 członków (spadek o 8 osób), w tym 163 inżynierów. Kobiet 47.
Na dzień 31.12.2007 roku liczył 263 członków (spadek o 2 osoby), w tym 160 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2008 roku liczył 255 członków (spadek o 8 osób), w tym 155 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2009 roku liczył 252 członków (spadek o 3 osoby), w tym 150 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2010 roku liczył 247 członków (spadek o 5 osób), w tym 147 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2011 roku liczył 241 członków (spadek o 6 osób), w tym 143 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2012 roku liczył 245 członków (przyrost o 4 osoby), w tym 146 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2013 roku liczył 249 członków (przyrost o 4 osoby), w tym 155 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2014 roku liczył 264 członków (przyrost o 15 osób), w tym 157 inżynierów. Kobiet 49.
Na dzień 31.12.2015 roku liczył 265 członków (przyrost o 1 osobę), w tym 160 inżynierów. Kobiet 50.
Na dzień 31.12.2016 roku liczył 299 członków (przyrost o 34 osoby), w tym 157 inżynierów. Kobiet 51.
Na dzień 31.12.2017 roku liczył 285 członków (spadek o 14 osób), w tym 164 inżynierów. Kobiet 48.

      Oprócz działalności statutowej SIMP, są prowadzone różne formy integracji koleżeńskiej w ramach Oddziału, a spotkania i wyjazdy koleżeńskie przyczyniają się do powstawania więzi i przyjaźni. Nie zapominamy o seniorach organizując doroczne spotkania z nimi.
      Zarząd Oddziału współpracuje z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo technicznych NOT w Piotrkowie Trybunalskim, między innymi organizując ogólnopolskie narady w zakresie "produkcji czystej" i uczestnicząc w konkursie na najlepszą pracę dyplomową szkół ponadpodstawowych. Od kilku lat Oddział aktywnie współorganizuje kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent Roku. Utrzymuje również kontakty ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników.
      Koła przede wszystkim prowadzą działalność statutową. Organizują również spotkania integracyjne.
      Sekcja Spawalnicza organizuje narady, sympozja i pokazy na temat nowoczesnych metod łączenia metali.
      Sekcja Samochodowa organizuje odczyty i wykłady o tematyce motoryzacyjnej oraz o przepisach ruchu drogowego. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.

Inf. ogólna   Zarząd   Historia  


Zarząd Oddziału Piotrkowskiego
Kadencja 2018 - 2022

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego

 

 

Kadencja 2014 - 2018

Zarząd Oddziału Piotrkowskiego

 


Inf. ogólna   Zarząd   Historia  

Historia Oddziału
      Przed zorganizowaniem Oddziału SIMP w Piotrkowie Trybunalskim, Koła Zakładowe SIMP z Piotrkowa i przyległych miast działały w ramach Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Łodzi. Wykorzystując nowy podział administracyjny kraju, w 1975 roku grupa simpowców podjęła inicjatywę, w wyniku której Zarząd Główny SIMP pismem z dnia 24 grudnia 1975 roku powołał Komisję Organizacyjną OW SIMP w Piotrkowie Trybunalskim. Komisja na zebraniu organizacyjnym ukonstytuowała się w następującym składzie :
      Jerzy Starostecki - Przewodniczący
      Maria Kucharska - z-ca Przewodniczącego
      Stanisław Kochnio - Sekretarz
      Tadeusz Wdówik - Skarbnik
Stan organizacyjny SIMP w tym czasie na terenie byłego województwa piotrkowskiego przedstawiał się następująco : 9 Kół Zakładowych zrzeszające 372 członków :
      w Piotrkowie Tryb. - 4 koła
      w Radomsku - 3 koła
      w Tomaszowie Maz. - 1 koło
      w Niewiadowie - 1 koło
      W wyniku aktywnej pracy Komisji Organizacyjnej, przy zaangażowaniu szerokiego grona członków SIMP na terenie byłego województwa, w kierunku rozwoju Stowarzyszenia, Zarząd Główny SIMP powołał z dniem 1-go maja 1976 roku Oddział Wojewódzki SIMP w Piotrkowie Trybunalskim. I-sze Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP na którym wybrano nowe władze Oddziału zwołano w dniu 21 października 1976 roku.

      Na przestrzeni 27 lat w Oddziale zorganizowano 23 Koła o różnym czasokresie istnienia, oraz 2 sekcje naukowo techniczne. Największą ilość członków SIMP odnotowano w 1980 roku - 871 osób.
      Należy tutaj wspomnieć o kolegach, którzy działając w kołach SIMP wnieśli duży wkład w zorganizowanie i pracę Oddziału. Niektórzy z nich działają w Stowarzyszeniu do dziś, inni odsunęli się od codziennej działalności, wielu z przyczyn niezależnych od siebie.
      Na terenie Piotrkowa działały Koła SIMP :
      * Koło Zakładowe przy Fabryce Maszyn Górniczych "PIOMA"
      * Koło Zakładowe przy Fabryce Maszyn Szklarskich "VITROMA"
      * Koło Zakładowe przy Zakładach Sprzętu Mechanicznego "PZL-ZSM"
      * Koło Zakładowe przy Piotrkowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych "WUTECH"
      * Koło Zakładowe przy Spółdzielni Inwalidów "TELSIN"
      * Koło Zakładowe przy Fabryce Okuć Budowlanych "METALPLAST"
      * Koło przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
      * Koło przy Biurze Projektów Maszyn Szklarskich
      * Koło Terenowe
      * Koło Seniorów
      Do wyróżniających należą koledzy: Jerzy Starostecki, Stanisław Kochnio, Tadeusz Wdówik, Jerzy Kropidłowski, Jan Chodzicki, Józef Harastowicz, Stanisław Borkowski, Józef Dyguda, Jan Pabis, Marek Jędrych, Marian Werk, Bolesław Wnuk, Feliks Ortyl, Zbigniew Węgorzewski, Mirosław Szajewski.

      Na terenie Bełchatowa działały Koła Zakładowe SIMP przy :
      * Elektrowni Bełchatów
      * "INSTAL"-u
      * Zakładzie Usług Transportowych "TRANSBUD"
      Wśród wielu działaczy z Bełchatowa wyróżnić należy kolegów : Alfonsa Górnego, Adama Piątka, Wiesława Nowaka, Henryka Szamburskiego, Andrzeja Klimę i Wojciecha Górniaka.

      Na terenie Radomska działały Koła Zakładowe przy :
      * Zakładach Przemysłowych "Komuna Paryska"
      * Fabryce Maszyn "Radomsko"
      * Fabryce Mebli Giętych "FAMEG"
      * Wytwórni Konstrukcji Stalowych "MOSTOSTAL"
      * Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      * Technikum Mechanicznym
      Wśród wielu działaczy z Radomska wyróżnić należy kolegów : Andrzeja Sankowskiego, Marię Kucharską, Henryka Zawadzkiego, Ryszarda Rybaka, Krzysztofa Piotrowskiego, Tadeusza Rudka, Czesława Łanika, Ryszarda Rzymskiego i Adama Roczka.

      W Tomaszowie Mazowieckim zorganizowano dwa Koła SIMP :
      * Koło Zakładowe przy Drukarni
      * Koło Zakładowe przy Tomaszowskiej Fabryce Maszyn Budowlanych "WUTECH"
      W pracy stowarzyszeniowej wyróżnili się koledzy : Henryk Anczarski i Zbigniew Pietruszczak.

      Na terenie Niewiadowa w Kole Zakładowym SIMP przy ZSPiT "Predom - Prespol" działali koledzy : Marek Jankowski, Tomasz Główczyński i Stanisław Karga.

      W Koluszkach w Kole SIMP przy Technikum Mechanicznym działał kol. Mieczysław Zarzycki.

      Dużą pomoc w początkowym okresie działalności byłego Oddziału Wojewódzkiego okazał nam Zarzad Główny SIMP, a szczególnie kol. Kazimierz Wawrzyniak. Zarząd Wojewódzki w Łodzi udzielił nam wielu dobrych rad, i tu należy przypomnieć kol. Michała Wieromieja i kol. Jerzego Siejkę. W późniejszym czasie ściśle współpracowaliśmy z Oddziałem Warszawskim i kol. Antonim Kołakowskim, oraz z Makroregionem Środkowym SIMP. Pomocy udzielał nam też były Oddział Wojewódzki NOT w Piotrkowie, między innymi kol. Jerzy Kasperczyk.

      W początkowym okresie istnienia Oddziału Wojewódzkiego SIMP jednym z kierunków działania organizacyjnego był rozwój szeregów SIMP-owskich i kształtowanie się form działalności społecznej. Wzrastała ilość Kół Zakładowych i członków SIMP. Organizowane były różne formy współzawodnictwa, a SIMP miał stać się organizacją masową.

      Merytoryczna działalność Oddziału ukierunkowana była na podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz propagowanie działalności SIMP-owskiej wśród kadry zakładów produkcyjnych, jak również wspieranie ruchu racjonalizatorskiego. Organizowane były, najczęściej przez Koła Zakładowe narady i odczyty, konferencje techniczne i wystawy, konkursy i wyjazdy techniczne. Często była to również forma spotkań koleżeńskich. Działalność ta miała istotny wpływ na integracje środowisk technicznych w zakładach pracy i propagowanie SIMP-u jako liczącej się organizacji społecznej. Przykładowo kojarzone z SIMP-em w zakładach były wyjazdy na targi techniczne (M.T.P. i inne). Po 1990 roku ilość tego rodzaju imprez drastycznie zmalała. W sposób oczywisty miały na to wpływ zmiany gospodarczo - strukturalne, brak środków finansowych i inne traktowanie kadry techniczno - inżynierskiej w zakładach pracy, w szczególności w firmach stanowiących już własność prywatną.

Funkcję Prezesa Oddziału pełnili:
      -1976-1990 kol. Jerzy Starostecki (4 kadencje)
      -1990-1994 kol. Jerzy Kropidłowski
      -1994-1998 kol. Adam Piątek
      -1998-2002 kol. Wojciech Dratwa
      -2002-nadal kol. Edward Midera
Funkcję Sekretarza pełnili:
      -1976-1988 kol. Stanisław Kochnio (3 kadencje)
      -1988-1998 kol. Józef Harastowicz (3 kadencje)
      -1998-2002 kol. Witold Merk
      -2002-2014 kol. Czesław Nitecki
      -2014-nadal kol. Aleksander Głowacki
Funkcję Skarbnika pełnili:
      -1976-1990 kol. Tadeusz Wdówik (4 kadencje)
      -1990-nadal kol. Marek Potrzebowski

      W 1998 roku Oddział Wojewódzki SIMP przyjął nazwę Oddział Piotrkowski SIMP
     
Kronika Oddziału

Oddział prowadzi kronikę.


Inf. ogólna   Zarząd   Historia